Zoek
Sluit dit zoekvak.

Door Mari van Santvoort voor de Stempel van 29 mei 2024; foto door Marc Bolsius

bovenaanzicht perceel d.d. 20 maart 2024; foto Marc Bolsius

De herontwikkeling van het nieuwbouwproject aan de Pastoor Verhoevenstraat 2 te Empel verloopt voorspoedig. Vastgoedontwikkeling Van Santvoort b.v., onder leiding van Mari van Santvoort, heeft de herontwikkeling van het perceel van de voormalige residentie van de familie Moonen voortvarend opgepakt. Er zijn al diverse onderzoeken uitgevoerd die nodig zijn voor de wijziging van de bestemming van het perceel en het verkrijgen van de benodigde omgevingsvergunningen.

Een van de eerste stappen die zijn genomen, is het houden van een enquête onder de omwonenden om hun visie en wensen ten aanzien van de herontwikkeling van het perceel in kaart te brengen. Het verslag van deze enquête is te vinden in het vorige artikel in de Stempel. Ook is er een verkennend Flora en Fauna onderzoek uitgevoerd om te bepalen welke maatregelen er genomen moeten worden om de aanwezige flora en fauna te beschermen. Hiervoor zullen het komende jaar nog diverse vervolgonderzoeken plaatsvinden.

Archeologisch veldonderzoek
Daarnaast is er een verkennend archeologisch veldonderzoek uitgevoerd door firma BAAC om te bepalen of er archeologische vondsten te verwachten zijn. De uitkomst hiervan is dat de kans op vondsten groot geacht wordt. In juli wordt er in overleg met de verantwoordelijke afdeling van de gemeente een proefsleuvenonderzoek op het perceel door firma BAAC uitgevoerd om te bepalen of er archeologische ontgravingen nodig zijn in verband met de beoogde herontwikkeling. Om dit mogelijk te maken zijn de aanwezige heesters en lage begroeiing vooruitlopend op het broedseizoen al tijdig gerooid.

Bebouwing en beplanting

Hoogtemetingen van het gehele perceel en de directe omgeving zijn uitgevoerd om de bebouwingsmogelijkheden en de aansluiting op de omgeving te onderzoeken. Ook is er een inventarisatie gemaakt van de aanwezige beplanting, met name van de waardevolle bomen en de gezondheid en levensverwachting van deze bomen. Een Bomen Effecten Analyse is uitgevoerd om te bepalen wat het effect is op de levensvatbare bomen binnen de invloedsfeer van de geplande ontwikkeling en welke bomen dan alsnog gerooid moeten worden. Bomen die gerooid worden zullen gecompenseerd worden door herbeplanting elders op het perceel.

Gemeente

De eerste overleggesprekken zijn al gevoerd met de diverse betrokken afdelingen van de gemeente over de uitvoering en de uitkomsten van deze onderzoeken. Half mei wordt gestart met de eerste schetsontwerpen en de voorbereidingen voor het nieuwe bestemmingsplan van het perceel. De bestemmingsplanwijzigingen en verdere omgevingsdialoog zal in nauwe samenwerking met Stedenbouwkundig bureau Kragten uit ’s-Hertogenbosch uitgevoerd worden.

Appartementen

Naar aanleiding van de enquête zijn de eerste schetsplannen gemaakt, waarbij wordt uitgegaan van het realiseren van appartementen die passen in de groene omgeving.Er zal huisvesting komen voor diverse leeftijdscategorieën, waaronder ouderen, starters en jongeren met een verstandelijke beperking. Zoals ook al eerder gecommuniceerd zal de woonvraag van Empelnaren voorrang krijgen op mensen van buiten Empel. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor geboren Empelnaren, nu noodgedwongen elders woonachtig, die graag terug willen keren naar ons mooie dorp. De gebouwen zullen rolstoeltoegankelijk zijn en voorbereid op een eventuele zorgbehoefte. Het groene karakter van het perceel zal zoveel mogelijk behouden blijven, met ondergronds parkeren voor bewoners en bovengronds parkeren voor bezoekers.

Samen Thuis

Met het Empelse ouderinitiatief Stichting Samenthuis zijn vergaande afspraken gemaakt voor deelname aan het project. Zij zullen straks een afzonderlijk gebouw betrekken, maar wel geïntegreerd zijn in de overige bebouwing en het gebruik van het perceel.

Schetsvoorstellen

Begin juni zullen de eerste schetsvoorstellen voor de terreininvulling en de beoogde uitstraling van de gebouwen aan de gemeente worden voorgelegd, dit in de hoop op actieve medewerking vanuit de gemeente. Na dit overleg zullen wij de eerste beelden en schetsvoorstellen delen met de omgeving. Kortom, de ontwikkeling van het nieuwbouwproject aan de Pastoor Verhoevenstraat 2 te Empel verloopt voorspoedig en gestructureerd.

Passend, duurzaam en betrokken

Met zorgvuldig uitgevoerde onderzoeken en een duidelijke visie op de herontwikkeling van het perceel, wordt er gewerkt aan een passende en duurzame invulling van deze locatie. De betrokkenheid van omwonenden en samenwerkingspartners zoals de Stichting Samenthuis zorgt voor een breed gedragen en maatschappelijk verantwoorde ontwikkeling. We kijken uit naar de verdere voortgang van dit mooie project en naar de realisatie van een waardevolle toevoeging aan de gemeenschap van Empel.

Vragen en informatie

Indien u verder nog vragen heeft omtrent het project kunt u contact opnemen met Mari van Santvoort via mailadres: Pastoorverhoevenstraat2empel@van-santvoort.nl . Vanaf eind mei zal er aan het hekwerk een bord met contact gegevens bevestigd zijn, zodat u via een Qr-code kunt inloggen op onze website en daar het laatste nieuws omtrent de ontwikkeling kunt lezen.