Zoek
Sluit dit zoekvak.

Privacy Statement van Stichting Dorpsblad “De Stempel” 2005

Wij (Stichting Dorpsblad “De Stempel” 2005, verder aan te duiden als “De Stempel” ) hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. In dit privacy statement wordt u geïnformeerd over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Reikwijdte en toestemming van deze Privacy Policy

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens die door u aan ons zijn verstrekt. Zonder uw persoonsgegevens is het voor ons niet mogelijk om onze activiteiten (bekostigen dorpsblad, factureren, bezorgen, redactie, vergaderen en/of bijeenkomen) uit te oefenen. De persoonsgegevens die wij van u als leverancier, adverteerder , kopijschrijver, of vrijwilliger ontvangen, gebruiken en bewaren wij zoals beschreven in dit privacy statement.

Onder leveranciers verstaan wij leveranciers van:

-print/drukwerk

-vergaderruimte

-locaties vrijwilligersbijeenkomsten

-website en social media providers

Met adverteerders wordt bedoeld, iedere particulier of organisatie die tegen betaling een advertentie plaatst in de Stempel en/of online op ons platform Empelsnieuws.

Met kopijschrijver wordt bedoeld iedere persoon of contactpersoon van een vereniging, school, kerk of stichting die eenmalig of regelmatig kopij aanlevert voor de Stempel en/of het online platform Empelsnieuws, maar verder niet als vrijwilliger betrokken is bij De Stempel.

Onder vrijwilliger wordt verstaan iedere persoon die zonder betaling taken verricht voor de Stempel op het gebied van

– bezorging

– kopij schrijven (vaste column of rubriek in de Stempel)

– redactie

– bestuur

– website en social-media.

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden bij ons opgeslagen wanneer u een zakelijke relatie met ons start als leverancier of adverteerder of wanneer u (gratis) kopij inlevert, of wanneer u zich aanmeldt als vrijwilliger.

Van leveranciers verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

-naam en emailadres zakelijk contactpersoon

-zakelijke naw gegevens

Ten behoeve van: zakelijke communicatie en financiële afspraken.

Van adverteerders verzamelen zij de volgende persoonsgegevens:

-naam en emailadres contactpersoon

-(zakelijke) naw gegevens

Ten behoeve van: communicatie en financiële afspraken

Van (incidentele of regelmatige) kopijschrijvers verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

-naam en emailadres

-telefoonnummer [indien geen email]

Ten behoeve van: communicatie

Van vrijwilligers verzamelen wij:

o naam

o adres

o postcode

o woonplaats

o e-mailadres

o telefoonnummer

o functie bij de Stempel

o geslacht

o geboortedatum (bestuursleden)

o aanmeldingsdatum

o bijzondere wensen/details/afspraken met u mbt het vrijwilligerswerk

Ten behoeve van: communicatie over uitvoering van taken, afspraken en bijeenkomsten.

Waarop baseren wij de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens:

A. ter nakoming van afspraken met u

B. ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen

C. ter nakoming van wettelijke verplichtingen (indien dat nodig is)

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij dit op grond van rechtspraak of wet- en regelgeving vereist is.

Uw bijdrage in de Stempel of online op Empelsnieuws is openbaar en wordt uitsluitend voorzien van de naam (en eventueel contactgegevens) zoals u die zelf aangeeft bij uw kopij.


Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het realiseren van het doel waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Is er sprake van een financiële afspraak dan wordt de bewaartermijn bepaald door wet- en regelgeving. Is er geen sprake van een financiële afspraak en hebben wij geen verder contact meer met u gehad dan verwijderen wij uw gegevens in ieder geval na 1 jaar. Wij verwijderen uw gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer u zelf om verwijdering verzoekt.

Verwijdering van uw gegevens in een online bericht (website of social media) gebeurt uitsluitend op uw verzoek.

Wij kunnen afwijken van deze bewaartermijnen indien er sprake is van een wettelijke uitzondering of een geschil.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische maatregelen treffen om de verwerkte persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing.

Rechten van betrokken

U heeft het recht om ons schriftelijk te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens.

U kunt dit verzoek indienen vanuit het, van u bij ons, bekende emailadres aan secretaris@empelsnieuws.nl, of per post:

Secretariaat “De Stempel”

Zeewaardin 4

5236 EG Empel

Indien u vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn, kunt u ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken de persoonsgegevensverwerking te beperken. Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging of verwijdering zullen in overeenstemming met de wet, behoudens uitzonderingen, binnen vier weken door ons worden behandeld.

Klachten

Als u een klacht heeft of een andere vraag omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mailbericht sturen naar secretaris@empelsnieuws.nl. Wij vragen u hierbij zoveel mogelijk informatie omtrent uw klacht of vraag mee te zenden. Wij zullen klachten en vragen in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken reageren.

Aanpassingen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy statement van tijd tot tijd te wijzigen. Wij publiceren dit privacy statement op onze website (empelsnieuws.nl) en adviseren u regelmatig dit statement te raadplegen.