Zoek
Sluit dit zoekvak.

Door Mari van Santvoort voor de Stempel van 7 februari 2024

Enquête Onderstreept Steun voor Gemengde Huisvesting en Natuurbehoud.

Empel, een gemeenschap van 6.630 inwoners en 2.445 huishoudens, heeft massaal deelgenomen aan de enquête (Stempel 7, november 2023) met betrekking tot de gewenste toekomst van het perceel gelegen aan de Pastoor Verhoevenstraat 2 te Empel.

Met een gemiddeld aantal van 2,7 personen per huishouden, blijkt Empel een kleinschalige maar betrokken gemeenschap te zijn die openstaat voor verandering en ontwikkeling. Maar liefst 615 mensen hebben de enquête ingevuld, wat betekent dat er 1 op de 5 huishoudens heeft deelgenomen. Een mooi resultaat en daarmee ook representatief te noemen voor de wensen van de bevolking van Empel.De enquêteresultaten, verzameld door initiatiefnemer Vastgoedontwikkeling Van Santvoort in samenwerking met SMARTICIPATIE uit Empel, weerspiegelen niet alleen de woonwensen van de bevolking, maar benadrukken ook de gemeenschappelijke steun voor gemengde huisvesting van ouderen, jongeren, en mindervaliden op het beoogde perceel. Daarnaast wordt de groene uitstraling van de locatie erkend als essentieel, waarbij de bevolking pleit voor het behoud van het groene karakter van het gebied.

Gemengde Huisvesting

Een opvallende conclusie uit de enquête is de sterke steun voor gemengde huisvesting. De gemeenschap van Empel omarmt het idee van een inclusieve woonomgeving waar ouderen, jongeren, en mindervaliden samen kunnen leven. Waar eengezinswoningen en vrije sectorkavels minder populair blijken, ontvangt het concept van gezamenlijke huisvesting van verschillende leeftijdsgroepen en behoeften duidelijke steun.

bovenaanzicht perceel Pastoor Verhoevenstraat 2 te Empel

Behoud van Groene Uitstraling

Naast het bouwen voor diversiteit in leeftijd en mobiliteit, hechten de inwoners van Empel veel waarde aan het behoud van de groene uitstraling van de locatie. De enquêteresultaten laten zien dat dit aspect niet over het hoofd wordt gezien en velen pleiten voor duurzame ontwikkeling die rekening houdt met de natuurlijke omgeving. De groene ruimte wordt gezien als een integraal onderdeel van het karakter van Empel en moet behouden blijven, zelfs als er nieuwe huisvestingsprojecten worden geïmplementeerd.

Enquête-Waarnemingen in Detail
De verkregen enquêteresultaten geven een positief beeld van de houding van de inwoners van Empel ten opzichte van huisvestingsprojecten in hun gemeenschap.

  1. Geen Wanklank, Overwegend Positief: De reacties op de enquête variëren van positief tot zeer positief, met slechts enkele geluiden die pleiten voor het behoud van het bestaande gebouw op de locatie.
  2. Grote Steun voor Huisvesting Mindervaliden: Overduidelijk is de brede steun voor huisvesting van mindervaliden, zonder kritische vragen of afwijzing. Enkele vragen betreft de ‘zwaarte’ van de handicap met betrekking tot mogelijke sociale onrust.
    Onderstaande grafiek toont de reacties van bewoners binnen 200 meter van de ontwikkellocatie, 38 respondenten gaven aan het geen goed idee te vinden. De initiatiefnemers suggereren dat dit aantal aanzienlijk kan dalen als er een duidelijker beeld komt over het soort beperkingen waarmee rekening wordt gehouden. Niettemin is het positief dat ook onder de direct omwonenden er overduidelijke steun is voor de voorgestelde woonmix.

Toekomstige Stappen en Nabeschouwing

Met 314 e-mailadressen van de 615 respondenten beschikt Van Santvoort nu over een waardevolle dataset voor verdere communicatie en feedback. Hoe gaat het verder?

De komende stap is het opstellen van een eerste conceptplan dat rekening houdt met de nadruk op gemengde huisvesting en het behoud van de groene uitstraling. Van Santvoort: “Wellicht dat ondergronds parkeren een oplossing biedt zodat het groen op het kavel voor een groot deel kan blijven of hersteld kan worden, waarbij er toch voldoende woningen gerealiseerd kunnen worden om in de behoefte te kunnen voorzien.”

De respondenten die een mailadres hebben achtergelaten zijn inmiddels in bezit van het volledige rapport van de enquête. De ontwikkelaar vindt transparantie belangrijk. Iedereen kan het verslag van de enquête alsnog opvragen via het mailadres: pastoorverhoevenstraat2empel@van-santvoort.nl. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van de rapportage en dit artikel, kunt u deze ook aan ons stellen via bovenstaand mailadres.

Stichting Ouderinitiatief Samen Thuis in Empel

Ontwikkelaar Van Santvoort is inmiddels in gesprek met de stichting “Ouderinitiatief Samen Thuis in Empel” over de invulling van de woonwensen voor hun kinderen.

De stichting is opgericht door ouders van een groep jongeren met een verstandelijke beperking die in Empel zijn opgegroeid en/of wonen in Empel of op een andere manier binding hebben met Empel. Ze kennen elkaar al jaren en speelden als kind in de speeltuinen van Empel. Ze gingen hier naar de basisschool of ze kennen elkaar van het voetballen bij het G-team van Emplina. Ze hebben een fijne band samen en zijn vrienden voor het leven. Inmiddels zijn ze opgegroeid en willen ze graag ook zelfstandig wonen. Hoe mooi zou het zijn om ook samen de stap naar zelfstandig wonen te zetten.

Jaren geleden zijn de ouders begonnen met het opzetten van een ouder-woon-initiatief. Juist omdat zij het wonen en de zorg graag zelf willen vormgeven en regisseren. Onlangs kwamen zij in gesprek met Mari van Santvoort en hij vertelde dat hij bereid is een deel van het terrein aan de Pastoor Verhoevenstraat te gaan ontwikkelen voor een woonvorm voor lokale jongeren met een verstandelijke beperking. Een droom die uitkomt! Vooral omdat zij heel graag willen dat deze kinderen gewoon zelfstandig kunnen gaan wonen in de buurt waar ze zijn opgegroeid.

De jongeren zijn open, sociaal en rustig en willen onderdeel uitmaken van de maatschappij en doen bijvoorbeeld graag een boodschap of spelletje voor of met buurtgenoten. Ook hebben deze jongeren een volwaardige dagbesteding of werkplek waar ze met veel plezier heen gaan. Kortom: de Stichting wil graag een warm, gezellig en veilig thuis realiseren waarbij er geen plaats zal worden geboden aan jongeren met verslavingsproblematiek, ernstige psychische stoornis en/of ernstige gedragsstoornis. De Stichting ziet daar zelf op toe.

Voor verdere vragen of info: E-mail: info@samenthuis.nu

Doelstelling van het ouderinitiatief is dat woonruimte gerealiseerd wordt waar jongeren zoveel mogelijk zelfstandig, maar met begeleiding, kunnen wonen. Het wonen is erop gericht om de persoonlijke ontwikkeling te bevorderen, vereenzaming te voorkomen en zelfstandigheid te vergroten.

De eerste stappen voor dit project samen met de ontwikkelaar starten nu en de ouders zijn hierbij zeer betrokken.